Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

Ανατροπή στο... και πέντε, με τη θέση του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας!


Από... σαράντα κύματα έχει περάσει η υπόθεση της επιλογής του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας, λες και ένα... αόρατο χέρι, προκαλεί ανατροπές!

Ετσι, ενώ είχε συμπληρωθεί η προθεσμία, που ορίζει ο νόμος, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους, που πληρούν τα εχέγγυα, ξαφνικά σαν από... μηχανής θεός, όλα άλλαξαν...

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις παρήλθε η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων, διαπιστώθηκε ότι, μόνον ένας επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου είχε στείλει φάκελο, με όλα τα απαραίτητα, για την υποψηφιότητα του.

Κι ενώ θα έπρεπε κανονικά, όπως ορίζει ο νόμος, να επιλεγεί ο συγκεκριμένος ως ο μοναδικός υποψήφιος, ξαφνικά το σκηνικό αλλάζει.

Μαθαίνουμε ότι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, για τη θέση του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας, επειδή επιθυμεί να μην είναι μόνον ένας υποψήφιος.

Ελα όμως, που ο νόμος δεν προβλέπει κάτι σχετικό!

Η λύση θα δοθεί διά της... τεθλασμένης...

Πως? Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περάσει ειδική νομοθετική διάταξη, στο νομοσχέδιο για τους Ποινικούς Κώδικες, που συζητούνται από Δευτέρα στη Βουλή!!!

Η συνέχεια προβλέπεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, καθώς θα δούμε ποιός ή ποιά θα θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας, μετά τη νομοθετική διάταξη, που για να λέμε την αλήθεια , δεν μοιάζει κάπως... φωτογραφική?

Iδωμεν...

Βάσει του ισχύοντος νόμου πάντως, ηΗ επιλογή του προσώπου για τη θέση του Διευθυντή της νεοσύστατης Δικαστικής Αστυνομίας, θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αφού προηγηθεί η ακρόαση των υποψηφίων στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, οι οποίοι και θα ψηφίσουν αυτόν που κρίνουν ως ικανότερο.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, για τη θέση του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας προβλέπεται τριετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία τριετία.

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση: «Στη θέση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας διορίζεται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν από την έκδοση της παρούσας».

Όπως αναφέρεται «η Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων της Δικαστικής Αστυνομίας και τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών» και στο πλαίσιο αυτό εκκινεί η διαδικασία επιλογής του Προϊστάμενου Διεύθυνσης της Δικαστικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, «οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης (σ.σ. αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29 Δεκεμβρίου 2023)», μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με μέριμνα του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και προβλέπεται θητεία 3 ετών που μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Τι προβλέπεται για την υποβολή αιτήσεων

Στην υπουργική απόφαση περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και συγκεκριμένα:

α. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα, από την παρούσα προκήρυξη, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτούς, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του αιτούντος θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί από την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης www.gov.gr, ενώ δύναται επίσης να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

β. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

1) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα κωλύματα διορισμού ή ότι αν ο υποψήφιος επιλεγεί θα προβεί, αμέσως μετά την διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πριν τον διορισμό του στις απαιτούμενες ενέργειες προς άρση τυχόν κωλύματος, καθώς και

3) Κάθε σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει την απαιτούμενη εμπειρία – αφυπηρέτηση.

γ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση της ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τα κωλύματα- ασυμβίβαστα για την κατάληψη της θέσης και οι αποδοχές

Όπως αναφέρεται στο «πρόσωπο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού, όπως αυτά αναπτύσσονται στο μέρος Α΄ του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)».

Παράλληλα, τονίζεται και ποιες θα είναι οι αποδοχές του νέου Προϊσταμένου της Δικαστικής Αστυνομίας. «Καθορίζουμε τις μηνιαίες απολαβές του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας στο ύψος των αποδοχών που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) για το 19ο μισθολογικό κλιμάκιο των υπαλλήλων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αυξημένο κατά το επίδομα θέσης ευθύνης Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 16, του ίδιου νόμου».