Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Αρχή Ξεπλύματος: Να, πως "ξεπλένονται" τα "μαύρα" μέσω ΜΗΚΥΟ!


"Χρυσή βίβλο" με τις οκτώ μεθόδους, που χρησιμοποιούνται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω των ΜΗΚΥΟ,  έχει στη διάθεση της η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να θωρακίσει τη σχετική νομοθεσία και να ισχυροποιήσει τις  ελεγκτικές και εποπτικές δυνατότητε.

Ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μετά από επισταμένες έρευνες της ομάδας του, αποκωδικοποίησε τις μεθοδολογίες ξεπλύματος των χρηματικών ποσών μέσω ΜΗΚΥΟ, ενώ  κατέγραψε 
"ενδείκτες κινδύνου(red flαgs)", που μπορούν να υποβοηθήσουν στον εντοπισμό ανάλογων υποθέσεων από τις εμπλεκόμενες Αρχές & τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν. 4557/2018.

Στα συμπεράσματα της αξιόλογης ερευνητικής προσπάθειας της Αρχής, που τιτλοφορείται "ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΤΡΩΤΟΤΗΤΕΣ",  αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, "για την εγκληματική τους δράση και την αποκόμιση οφέλους οι δράστες "χρησιμοποίησαν" τις αδυναμίες του συστήματος και την απουσία ενιαίου κανονιστικού πλαισίου και επαρκούς εποπτείας ως προς τις ΜΚΟ, εκμεταλλευόμενοι ταυτόχρονα το χρηματοπιστωτικό σύστημα τόσο εγχώρια όσο και εξωχώρια, για την απόκρυψη της προέλευσης των εσόδων της εγκληματικής δραστηριότητας και εν τέλει τη νομιμοποίησή τους".

Και συμπληρώνεται:

"Ως εκ τούτου, και δεδομένης της σπουδαιότητας του ρόλου αυτών των εταιριών/οργανισμών για την κοινωνία, η παρούσα μελέτη ανέδειξε τους ενδείκτες κινδύνου, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς και τα
υπόχρεα πρόσωπα για τον εντοπισμό περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τέλος, καταγράφηκαν οι τρωτότητες που εντοπίζονται στο σύστημα, βάσει των οποίων Θα πρέπει να αναληφθούν εξειδικευμένες πρωτοβουλίες για τον μετριασμό και την πρόληψη της εκμετάλλευσης αυτών των οργανισμών/εταιριών για κερδοσκοπικούς λόγους.
Η περαιτέρω Θωράκιση της σχετικής νομοθεσίας και η ισχυροποίηση των ελεγκτικών και εποπτικών δυνατοτήτων Θα δημιουργήσει το έδαφος για την ανάπτυξη μη κερδοσκοπικών
εταιριών που Θα υπηρετούν και Θα επιτελούν απρόσκοπτα τον καταστατικό τους σκοπό, για την προαγωγή του κοινού καλού, Θα αποτελέσει εχέγγυο για την εμπιστοσύνη των πολιτών και
την ενεργό ενασχόλησή τους με αυτές τις δομές αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, ενώ παράλληλα, Θα περιορίσει σημαντικά το πεδίο δράσης προσώπων με ιδιοτελείς σκοπούς και προθέσεις εκμετάλλευσης των ΑΜΚΕ".

Σημαντικό κεφάλαιο στην έρευνα είναι η αποκωδικοποίηση της μεθοδολογίας διάπραξης των βασικών αδικημάτων, καθώς  διαπιστώθηκε ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τις ιδιότητες με τις οποίες συνδέονταν με τις ΑΜΚΕ, που υπέστησαν βλάβη, ήτοι του νόμιμου εκπροσώπου, του διαχειριστή, του πραγματικού δικαιούχου και του ιδρυτή αυτής (ή του στενού συγγενή αυτών) προκειμένου να τις "χρησιμοποιήσουν" και να
αποκομίσουν περιουσιακά οφέλη.

Μέσω αυτού του ρόλου τους, οι δράστες είχαν αποκτήσει ισχυρές διαχειριστικές δυνατότητες τόσο των δραστηριοτήτων της κάθε ΑΜΚΕ όσο και των επιχορηγήσεων/δωρεών, που αυτές λάμβαναν, με αποτέλεσμα να καθίστανται απόλυτοι κυρίαρχοι και να δημιουργούν συνθήκες μέσω των οποίων θα αποκόμιζαν κέρδη σε βάρος των εταιριών.
Κατ' αυτόν τον τρόπο οι δράστες προκάλεσαν με τις κατ' εξακολούθηση πράξεις τους αυτές και κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης, βέβαιη ζημία στην περιουσία των
ΑΜΚΕ, των οποίων βάσει νόμου είχαν την επιμέλεια ή διαχείριση και αποκόμισαν για ίδιον όφελος χρήματα, προοριζόμενα για ανθρωπιστκούς σκοπούς, που στις περισσότερες
περιπτώσεις υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ.

Αναφορικά με την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, το mοdυs ορerαndί που εφαρμόστηκε κάθε φορά ήταν και ανάλογο των δραστηριοτήτων εκάστης ΑΜΚΕ, καθώς και του επαγγελματικού και οικονομικού προφίλ των δραστών διαχειριcπών/πραγματικών δικαιούχων αυτών ή συγγενών αυτών. Σε όλες σχεδόν τις μεθοδολογίες, κοινό χαρακτηριστικό ήταν η χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη
μεταφορά των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν από την αναφερόμενη στην προηγούμενη ενότητα εγκληματική δραστηριότητα.

Μεθοδολογία 1

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευσης ΑΜΚΕ (ΑΜΚΕ-Α) χρησιμοποιούν έτερη ΑΜΚΕ (ΑΜΚΕ-Β) για να αντλήσουν
κεφάλαια από την πρώτη και να αποκομίσουν κέρδος. Ως διαχειριστές συνάπτουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΑΜΚΕ-Α και της ΑΜΚΕ-Β.
Κατόπιν τίθενται εργαζόμενοι της ΑΜΚΕ-Β και αντλούν μέσω μισθών τα κεφάλαια της σύμβασης. Η ΑΜΚΕ-Β δεν έχει καμία άλλη τραπεζική δραστηριότητα, πέραν της καταβολής των
μισθών και της πίστωσης των κεφαλαίων από τη σύμβαση, και ουσιαστικά πρόκειται για μία ΑΜ ΚΕ "όχημα" μεταφοράς (μέσω των λογαριασμών της) των κεφαλαίων από την εγκληματική
δραστηριότητα.

Μεθοδολογία 2

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν οffshοre εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
για άντληση κεφαλαίων από την υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ. Οι δράστες είναι και διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι στην οffShοre εταιρία.
Ως συγγενείς των πραγματικών δικαιούχων ή/και διαχειριστών της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ, οργανώνονται μαζί τους και συνάπτουν σύμβαση με την οffshοre εταιρία. Κατόπιν ως δικαιούχοι της οffshore εισπράπουν τα εμβάσματα ως κέρδος από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση η οffShοre εταιρία και ειδικότερα οι λογαριασμοί της
αποτελούν το "όχημα" μέσω του οποίου αντλούνται και νομιμοποιούνται τα προερχόμενα από την εγκληματική δραστηριότητα κεφάλαια.
Μεθοδολογία 3

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν τα έσοδα της εν λόγω εταιρίας για την αγορά ακινήτων.
Μέσω των λογαριασμών της ΑΜΚΕ πληρώνουν φόρους μεταβίβασης ακινήτων, τα οποία ακίνητα, όμως, περνούν στην ιδιοκτησία των δραπών και όχι της ΑΜΚΕ.

Μεθοδολογία 4

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ προσλαμβάνουν ως υπαλλήλους άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης και ελέγχου τους στην υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ και οι τελευταίοι τους εμβάζουν στους προσωπικούς τους
λογαριασμούς (ή σε λογαριασμούς στενών συγγενών τους) μέρος των κεφαλαίων, που προέκυψαν από καταβολές μισθών από την ΑΜΚΕ.

Μεθοδολογία 5

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτής για την καθημερινή τους διαβίωση και τα κτίρια αυτής ως κατοικίες τους. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν τα έσοδα της ΑΜΚΕ για ιδιοτελείς σκοπούς, πέραν αυτών για τους οποίους έχουν διατεθεί.

Μεθοδολογία 6

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ συνάπτουν απευθείας συμβάσεις με τις ατομικές τους επιχειρήσεις
παροχής συμβουλών με αυτές, με απώτερο στόχο την αποκόμιση κέρδους από εταιρίες που έχουν συσταθεί για μη κερδοσκοπικούς λόγους.

Κατά αυτόν τον τρόπο μεταφέρουν απευθείας cπους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κεφάλαια της ΑΜ ΚΕ που προορίζονταν για την άσκηση της δραcπηριότητάς της, ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που της παρέχουν, δεδομένου ότι οι εν λόγω συμβουλευτικές εταιρίες δεν έχουν καμία έτερη δραστηριότητα.

Μεθοδολονία 7

Μεθοδολογία 7

Σε παραλλαγή της προηγούμενης μεθοδολογίας, οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ, μεταφέρουν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (ή σε λογαριασμούς στενών συγγενών τους) κεφάλαια της ΑΜΚΕ που προορίζονταν για την άσκηση της δραστηριότητάς της, χωρίς να έχουν συνάψει
κάποιου είδους σύμβαση με την ΑΜΚΕ και να αιτιολογούν τη μεταφορά αυτών.

Μεθοδολογία 8

Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ Θέτουν εαυτούς συνδικαιούχους σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων τα
οποία αποτελούν δωρητές/χορηγούς/τρόφιμους/ευεργετούμενους της εκάστοτε υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ. Κcπόπιν, αποκτούν τον έλεγχο των λογαριασμών αυτών και μεταφέρουν
σε έτερους ατομικούς λογαριασμούς ή αναλαμβάνουν σε μετρητά χρηματικά ποσά προς ίδιον όφελος.

Οι ενδείκτες κινδύνου που προέκυψαν από την ανάλυση των σχετικών υποθέσεων και τις παραπάνω μεθοδολογίες, Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους ελεγκτικούς,
εποπτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς της χώρας, και κυρίως από διάφορες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων (όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του Ν. 4557/2018) κατά τη διάρκεια
των ελέγχων τους, για την αναγνώριση τυχόν περίπτωσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και γενικά για τον εντοπισμό ΑΜΚΕ η οποία "χρησιμοποιείται"
για κερδοσκοπικούς λόγους. 

Ειδικότερα, οι εν λόγω ενδείκτες έχουν ως εξής:

-  Η πίστωση μισθοδοσίας σε λογαριασμούς διαχειριστή ή/και πραγματικού δικαιούχου ΑΜΚΕ (ή συγγενή 1Ου βαθμού αυτών) από έτερη ΑΜΚΕ.

- Η καταβολή υψηλών ποσών μισθοδοσίας από ΑΜΚΕ σε συγκεκριμένο υπάλληλο και ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν υφίcπανται άλλοι εργαζόμενοι (ιδιαίτερα όταν τα
συνολικά έσοδα - εισροές της ΑΜΚΕ ανέρχονται περίπου στο ύψος μισθοδοσίας του υπαλλήλου).

- Οι συναλλακτικές σχέσεις (μεταφορές κεφαλαίων) μεταξύ εργαζομένων της ΑΜΚΕ και διαχειριστών ή/και πραγματικών δικαιούχων αυτής.

- Οι πιστώσεις σε λογαριασμούς ΑΜΚΕ που δεν έχει καμία πραγματική δραστηριότητα, και ιδίως όταν οι πιστώσεις αφορούν σε εμβάσματα από έτερη ΑΜΚΕ.

- Η αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμούς ΑΜΚΕ σε λογαριασμούς εταιριών/ας, που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή.

- Η αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμούς ΑΜΚΕ σε λογαριασμούς εταιριών/ας συμφερόντων διαχειριστή ή/και πραγματικού δικαιούχου ΑΜΚΕ (ή συγγενή ιΟυ βαθμού
αυτών).

- Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ΑΜΚΕ, στην περίπτωση που και οι δύο είναι ιδίων συμφερόντων.

- Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ κερδοσκοπικής επιχείρησης και ΑΜΚΕ, Cπην περίπτωση που διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι και των δύο συνδέονται με συγγενική σχέση.

- Η πληρωμή φόρων από τραπεζικό λογαριασμό ΑΜΚΕ που αφορούν σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

- Οι πληρωμές από τραπεζικό λογαριασμό ΑΜΚΕ ή μέσω τραπεζικής κάρτας (χρεωστικής/πιστωτικής) που δε συνάδουν με το αντικείμενο, την αποστολή και τις δραστηριότητες αυτής.

- Η δωρεάν παραχώρηση κτισμάτων της ΑΜΚΕ για τη διαμονή και στέγαση επαγγελματικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών ή/και πραγματικών δικαιούχων αυτής.

-  Η χρήση μετρητών από τους διαχειριcπές ΑΜΚΕ για την πραγματοποίηση των πληρωμών
αυτής.

- Οι υψηλόποσες καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμούς της ΑΜΚΕ από τους διαχειριστές της.

- Η τοποΘέτηση των διαχειριστών ή/και πραγματικών δικαιούχων (ή συγγενών) της ΑΜΚΕ ως συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων τα οποία σχετίζονται με την
ΑΜΚΕ ως δωρητές/χορηγοί ή τρόφιμοι/ευεργετούμενοι αυτής.

- Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας από τους διαχειριστές ή/και πραγματικούς δικαιούχους (ή συγγενείς) της ΑΜΚΕ που δε συνάδει με το οικονομικό τους προφίλ.

- Η τοποθέτηση ως πραγματικών δικαιούχων σε μία ΑΜΚΕ προσώπων με ασύμβατο επαγγελματικό/οικονομικό ή κοινωνικό προφίλ (π.χ. υπέργηρα ή αποβιώσαντα άτομα κ.α.).

- Η ύπαρξη και «λειτουργία» μιας ΑΜΚΕ χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα και χωρίς να επιτελεί κάποιο έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. άνω των τριών ετών).

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι δράστες εκμεταλλεύονται κάθε αδυναμία και τρωτότητα του Συστήματος και έχουν βρει τρόπους να προσδίδουν με εύσχημο τρόπο νομιμοφάνεια σε
δραστηριότητες οι οποίες είναι κατ' ουσίαν παράνομες.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω τρωτότητες τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες για την διάπραξη των αδικημάτων:

/ Η ύπαρξη διαφορετικών μητρώων ΑΜΚΕ ανά γπουργείο (σύμφωνα με το είδος των δραστηριοτήτων αυτής) και η μη δημοσίευση αυτού σε ορισμένες των περιπτώσεων,
δημιουργεί ένα δαιδαλώδες σύστημα που δυσχεραίνει τον έλεγχο και την εποπτεία των δραστηριοτήτων τους.

/ Τα υφιστάμενα μητρώα ΑΜΚΕ δεν περιλαμβάνουν τις ίδιες ασφαλιστικές δικλείδες & όρους ως προύποθέσεις εγγραφής και λειτουργίας μιας ΑΜΚΕ.

/ Η αδυναμία επαρκούς εποπτείας ως προς την τήρηση των αναγκαίων όρων λειτουργίας μιας ΑΜΚΕ.

/ Το γεγονός της εγγραφής μιας ΑΜΚΕ σε κάποιο εκ των υφισταμένων μητρώων επαρκεί πολλές φορές για την κατηγοριοποίησή της ως χαμηλού ρίσκου για τις ελεγκτικές αρχές και μηχανισμούς, παρά την μεταγενέστερα ύποπτη συναλλακτική και μη δραστηριότητά της.

/ Το γεγονός ότι ΑΜΚΕ που είναι ενταγμένη σε κάποιο εκ των Μητρώων μπορεί να χρηματοδοτεί άλλες ΑΜΚΕ, με διαφορετικό πολλές φορές αντικείμενο και εκτός αυτού του
Μητρώου, για την επιτέλεση μέρους του έργου τους (κατ'αυτόν τον τρόπο κεφάλαια που άντλησε η αρχική ΜΚΟ λόγω της εγγραφής της Cπο σχετικό Μητρώο διοχετεύονται σε τρίτες
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκτός αυτού του Μητρώου για αλλότριους πολλές φορές
σκοπούς).

/ Το γεγονός ότι μπορεί μία ΑΜΚΕ να πραγματοποιεί πληρωμές σε μετρητά και να διατηρεί μετρητά στις υποδομές της.

/ Το γεγονός ότι μπορεί ο διαχειριστής και πραγματικός δικαιούχος της ΑΜΚΕ να συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής με την ΑΜΚΕ, με την έγκριση του ΔΣ αυτής
και με σχετική αναφορά στο καταστατικό της.

/ Το γεγονός ότι μία ΑΜΚΕ, χωρίς ουσιαστική δραcπηριότητα και χωρίς να επιτελεί κάποιο έργο, δύναται να υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. άνω των τριών ετών). Ενώ
αντιθέτως μία ΑΜΚΕ ιδρύεται όταν κατά την παρατήρηση μιας κοινωνικής ανάγκης γεννάται στους ιδρυτές η πρόθεση και επιθυμία για δράση, γεγονός που απαιτεί την, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάληψη δράσεων για την εξομάλυνσή της. Συνεπώς, εφόσον η δράση δεν έχει αναληφθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τότε η
ύπαρξη της εν λόγω ΑΜΚΕ δεν εξυπηρετεί την ανάγκη για την οποία συcπάθηκε και η ύπαρξή της πιΘανόν συνδέεται με ύποπτη δραστηριότητα.

/ Το γεγονός ότι, δύναται να ορισθούν ως πραγματικοί δικαιούχοι σε μία ΑΜΚΕ πρόσωπα με
ασύμβατο επαγγελματικό/οικονομικό ή κοινωνικό προφίλ (π.χ. υπέργηρα ή αποβιώσαντα
άτομα κ.α.), λειτουργώντας ως `'μπροστινοί" και επιτρέποντας έτσι στους αφανείς δικαιούχους και πραγματικά ωφελούμενους από την ΑΜΚΕ να δρουν και με άλλους ρόλους ασυμβίβαστους με αυτούς του πραγματικού δικαιούχου αυτής, προκειμένου να
καρπώνονται οικονομικά οφέλη.

/ Το γεγονός ότι η τέλεση του αδικήματος της απιστίας (σε βαθμό πλημμελήματος) και της υπεξαίρεσης (ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος) σε βάρος μιας ΑΜΚΕ από πρόσωπα που
συνδέονται με αυτή, διώκεται, κατόπιν έγκλησης την οποία νομιμοποιείται να υποβάλει το ίδιο πρόσωπο που ενδεχομένως είναι και δράστης (νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής,
πραγματικός δικαιούχος κλπ.) και όχι αυτεπάγγελτα.ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα


Τυχερός παίκτης στην Κατερίνη κέρδισε 500.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ»

Κέρδη άνω των 2,7 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, από τις 15 έως και
τις 21 Μαΐου 2023 τα συνολικά κέρδη του παιχνιδιού ανήλθαν σε 2.790.524 ευρώ.

Ανάμεσα στους νικητές ήταν ένας τυχερός παίκτης στην Κατερίνη, ο οποίος κέρδισε 500.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ ΜΕ ΟΥΡΑ».

 Ένας παίκτης στην Αρτέμιδα Αττικής κέρδισε 3.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ», ένας τυχερός στην Κέρκυρα κέρδισε 2.000 ευρώ στο παιχνίδι «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ», ενώ συνολικά 42 παίκτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας κέρδισαν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Το ΣΚΡΑΤΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επάθλων για τους παίκτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 έως και 1.000.000 ευρώ.

Διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, καταστήματα ΕΛΤΑ και επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. μία εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο, αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ, με σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη, που εκτείνεται έως το 2026. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ δύο κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και λοταρίας: ΟΠΑΠ Α.Ε. και Scientific Games.

Σχετικά με τον ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την
ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr

Σχετικά με την Scientific Games Int’l

Η Scientific Games είναι ένας εταίρος με μοναδική δυνατότητα στη μεγιστοποίηση των προοπτικών για την αγορά στιγμιαίων λαχείων στην Ελλάδα. Η SGI είναι η εταιρεία που δημιούργησε το 1974 την κατηγορία του ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ, διαθέτοντας εμπειρία σχεδόν 50 χρόνων στη συγκεκριμένη κατηγορία που η ίδια δημιούργησε, η εταιρεία έχει οδηγήσει με συνέπεια και επαγγελματισμό, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία κέρδους για 300 πελάτες και συνεργάτες λαχείων σε παραπάνω από 50 χώρες. Έχοντας ως βάση την τεράστια εμπειρία που διαθέτει, η SGI
εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές στο μάρκετινγκ, όπου σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία και με τo ολοκληρωμένο, καινοτόμοo και ασφαλές σύστημα παραγωγής παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε λοτταρίας.

Έτσι και πάντα με στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια μέσα από μια πελατοκεντρική προσέγγιση η εταιρεία αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζονται από υψηλή τεχνολογία και αποτελούν πρότυπα στην αγορά.

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Βασσάρας: Να, γιατί, το Ποδόσφαιρο και η Διαιτησία στην Ελλάδα μοιάζουν με... λατέρνα!


Με την παραδοσιακή... λατέρνα παρομοίασε το Ελληνικό ποδόσφαιρο και την Ελληνική Διατησία ο Κύρος Βασσάρας, μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Διαιτησίας της UEFA και πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας στη Ρουμανία.

Στο ολιγόλεπτο διάλλειμα της χτεσινής "Δίκης στο Οpen", με λόγια, που δεν βγήκαν στην οθόνη, είπε:

"Το Ελληνικό Ποδόσφαιρο και κατ΄επέκταση την Ελληνική Διαιτησία μπορώ, να τα παρομοιάσω με την παραδοσιακή λατέρνα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, που ενδιαφέρονται, πως θα τη στολίσουν και πως θα την κάνουν πιό φανταχτερή, με λουλούδια, στολίδια και αρώματα, για να την εμφανίσουν ως την καλύτερη.

Αυτό όμως, που δεν κοιτάνε είναι ότι, γιά να είναι η καλύτερη, πρέπει να "παράγει" καλό ήχο. να μπορεί να βγάζει μελωδία, που να είναι ευχάριστη στον πολύ κόσμο.

Αυτή τη λατέρνα, χρειάζεται κάποιος να την κουρδίζει, κάποιος να κάνει μιά σταθερή κίνηση συνεχώς, για να έχει το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Αρα λοιπόν πρέπει, να δούμε πως θα συμβάλλουμε, στο να παράγεται καλύτερος ήχος, δηλαδή καλύτερο ποδόσφαιρο"!

Στην Ελλάδα... σφαγή, στο Γουέμπλευ γιορτή! (ΒΙΝΤΕΟ)


Στην Ελλάδα ακόμη και ο Τελικός Κυπέλου έγινε χωρίς θεατές, καθώς η ανικανότητα και οι σκοπιμότητες,  δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια!

Aντίθετα, στην άλλη άκρη της Ευρώπης, οι Βρεττανοί έστησαν πραγματική γιορτή στο ιστορικό Wembley, όπου διεξήχθη το Μπαράζ της Γ Εθνικής, με 74200 θεατές, χωρίς να ανοίξει μύτη!

Για του λόγου το αληθές, δείτε τα τρία βίντεο.

Στο μεσαίο, βλέπουμε σκηνές από τον Τελικό των play off του League One (Γ'' κατηγορία) μεταξύ Barnsley FC και Sheffield Wednesday στο Wembley.

Δείτε το νέο τρέιλερ της "Δίκης στο Open" (BINTEO)

 Η Δίκη στο OPEN, στη νέα εποχή.

Το μακροβιότερο talk show, τη Δευτέρα, στις 9 το βράδυ, ζωντανά, στην υβριδική τηλεόραση του OPEN.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι:

- Το στοίχημα της επαγγελματικής διαιτησίας. Τι θέλει η Λίγκα, πως αντιδρά η ΕΠΟ, γιατί ισορροπεί η ΟΥΕΦΑ.

Συζητούν:

- O Πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης και μέλος της Επιτροπής της Super Leage για την Επαγγελματική Διαιτησία

- O σύμβουλος της Ενωσης Διαιτητών Γιώργος Σπανέας

- Ο πρώην διαιτητής FIFA Γιάννης Σταυρίδης

- Ο πρώην διαιτητής Μιχάλης Τσινιάρης και 

- Ο τηλεκριτικός διαιτησίας του Open Αριστομένης Κουτσιαύτης

Στο στούντιο, όπως κάθε Δευτέρα, η Μαίρη Μπενέα με τις "Δικογραφίες"

Τριάντα πέντε χρόνια Δίκη, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη.

Τη Δευτέρα, στις 9 το βράδυ, ζωντανά, στην υβριδική τηλεόραση του OPEN. Και σε μαγνητοσκόπηση, μετά τα μεσάνυχτα, στο Ανοιχτό Κανάλι.


Κ.ΒΑΣΣΑΡΑΣ στη "ΔΙΚΗ": «Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί Έλληνα αρχιδιαιτητή» (ΒΙΝΤΕΟ)


Στη «Δίκη στο Open» φιλοξενήθηκε ο Κύρος Βασσάρας, μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Διαιτησίας της UEFA και πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας στη Ρουμανία, και μίλησε για τα εννέα χρόνια του στη βαλκανική χώρα, τη διεθνή επιτροπεία στην ελληνική διαιτησία, τις επιπτώσεις του VAR, το νέο μοντέλο ανάπτυξης/παραγωγής διαιτητών στην Ευρώπη και την επαγγελματική διαιτησία.
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη Βασσάρα στη "Δίκη": https://www.tvopen.gr/watch/171919/hdikhstoopen292f052f2023

"Το "κλειδί" βρίσκεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι πειθαρχικές επιτροπές της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τις δυσμενείς κρίσεις παραγόντων για διαιτητές".

Αυτή ήταν η απάντηση του Έλληνα αρχιδιαιτητή και μέλους της Επιτροπής Ανάπτυξης Διαιτησίας της UEFA, στην ερώτηση της Μαίρης Μπενέα, περί τοξικότητας του Ποδοσφαίρου:

«Υπάρχουν φωνές και στη Ρουμανία, υπάρχουν όμως και τιμωρίες. Παράγοντας που απευθύνεται κατά του διαιτητή του αγώνα, της διαιτησίας, του αρχιδιαιτητή, πάει στην πειθαρχική επιτροπή και τιμωρείται. Και μετά από υποτροπές τιμωρείται και η ομάδα. Στα πλέι άουτ έχω βάλει δύο γυναίκες διαιτητές στο χόρτο και στο VAR. Σε έναν αγώνα ένας παράγοντας μεγάλης ομάδας έκανε σεξιστικό σχόλιο για διαιτητή: “Τι δουλειά έχει η γυναίκα αυτή να τρέχει στο γήπεδο”. Αμέσως πήγε στην πειθαρχική επιτροπή ο μεγαλομέτοχος. Τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή και η επόμενη υποτροπή του φέρνει -3 βαθμούς στην ομάδα! Την επομένη εβδομάδα σε όλη τη χώρα όλοι οι διαιτητές βγήκαν με μπλουζάκι «καμία διάκριση στο φύλο». Δεν ξαναμίλησε ο πρόεδρος».

Αρχικά είπε: «Δεν είχαμε ποτέ ξένο διαιτητή στη Ρουμανία και δε θα έχουμε όσο είμαι εγώ».

Πώς πήγε στη Ρουμανία: «Οι πρώτες επαφές ήταν το καλοκαίρι 2013 και όταν ανέλαβα πρόεδρος επιτροπής διαιτησίας το 2014 είχα πάρα πολλά προβλήματα και διαφθοράς. Πλέον ο δείκτης της αξιοπιστίας είναι στο 120%, δεν νοείται να λεχθεί κάτι για διαιτητή, τουλάχιστον στον δικό μου τον τομέα που με ενδιαφέρει. Όταν συναντήθηκα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας της Ρουμανίας μετά από την τιμητική του πρόσκληση να δουλέψω εκεί, είχαμε κάνει ένα πλάνο για τα πρώτα 2 χρόνια, μετά για τα άλλα 2 χρόνια. Η Ρουμανία είχε πάρα πολλά χρόνια να έχει εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Ένας από τους στόχους μου ήταν αν αξιοποιήσω τους διαιτητές που είχα, να τους κάνω καλύτερους, να παράξω, να κάνω σκάουτινγκ και να τους ετοιμάσω. Όπως μπήκα έπρεπε να δω τι έχω. Αυτό που με βοήθησε ήταν η προηγούμενη χρονιά. Είχα κληθεί να βλέπω τους διαιτητές ως απλός συνεργάτης, η κλήση ήταν και μέσω UEFA και βοηθούσα, παρακολουθούσα τους αγώνες, πήγαινα κάθε μήνα, έκανα σεμινάρια, έβλεπα τους διαιτητές και καταλάβαινα από τα μάτια τους και τις κινήσεις τους, από την εξάσκηση, να ξεχωρίσω κάποιους. Όταν ανέλαβα πρόεδρος το 2014 είχα ήδη τα κριτήρια έτοιμα, είχα ήδη κάποιους διαιτητές και ήξερα πού θα δουλέψω.

Είχαμε δυο επιλογές για το Μουντιάλ ο ένας δεν πήγε λόγω υγείας και πήγε ο Ίστβαν Κόβατς. Από το 2014 υπάρχει ανελλιπώς Ρουμάνος διαιτητής σε τελική φάση διοργάνωσης. Έχουν πάει σε 2 Euro, σε Παγκόσμιο, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, άντρες και γυναίκες. Όλα ξεκινούν από κάπου. Όταν έχεις μια σταθερότητα και ανθρώπους που σε εμπιστεύονται μπορείς να κάνεις πράγματα»Για την επαγγελματική διαιτησία και αν είναι έτοιμη η Ελλάδα γι αυτό: «Για τη Ρουμανία τέθηκε ένα τέτοιο θέμα. Μετά από σκέψεις λέμε ότι πρέπει να υπάρχει και το υπόβαθρο, να μπορείς να πληρώσεις. Υπάρχει και η επαγγελματική διαιτησία που γίνεται από τις ομοσπονδίες, υπάρχει στη Γαλλία, στη Γερμανία. Αυτό που κάναμε πέρσι ήταν να ανεβάσουμε όλες τις αμοιβές των διαιτητών και με το VAR πλέον ο κάθε διαιτητής απασχολείται κάθε εβδομάδα. Οι διαιτητές στη Ρουμανία είναι καθαρά αμειβόμενοι. Δεν ενημερώνομαι για το τι γίνεται στην Ελλάδα αλλά ξέρω ότι κάθε χρόνο υπήρχαν θέματα ότι οι διαιτητές ήταν απλήρωτοι. Έτσι δεν ξέρω πως μιλάμε για επαγγελματική διαιτησία. Για τη νέα σεζόν δε νομίζω, είναι λίγος ο χρόνος. Είναι πολλά τα ερωτήματα».


Για το πλάνο Μπένετ για Έλληνες διαιτητές στο χόρτο και ξένους στο VAR: «Η αλήθεια είναι ότι η UEFA έπαψε να συνδράμει στο να έρχονται ελίτ διαιτητές. Έχω διαβάσει την επιστολή. Το θέμα είναι ότι ακούω 50-50, ή καθόλου ή περισσότερο Έλληνες διαιτητές. Για να μπορώ να καταλάβω όλα αυτά που ακούω χρειάζομαι ένα πρόγραμμα, μια δομή, ξεκινάμε από εκεί, κάνουμε αυτό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά που ξεκινήσαμε το 2009-10 που είχαμε κάνει ρεκόρ νέων διαιτητών, είχαμε βάλει τις βάσεις, εξετάσεις τεστ, εργομετρικά. Στην Ελλάδα μας αρέσει να κάνουμε επιτροπές. Εγώ θέλω να βλέπω δουλειά. Είμαι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής στην Ρουμανία, ψηφίζω για τα πάντα. Ως πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας εκπροσωπώ τους διαιτητές, αναφερόμενος στα θέματα διαιτησίας με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Εφόσον είμαι εγώ στην ΕΕ ποιος ο λόγος να βγαίνουν ομάδες στα media για διαμαρτυρίες. Ελάτε σε μένα στην ΕΕ και μιλάμε για ΕΕ που αρχίζει στις 11 και τελειώνει 5:30. Καμία ομάδα δεν έχει παράπονα. Δεν με έχει πάρει ούτε ένας παράγοντας τηλέφωνο. Μια φορά ο Μούτου όταν είχε αναλάβει την Ντιναμό Βουκουρεστίου και ήθελε να με συναντήσει μαζί με τον πρόεδρο και συναντηθήκαμε οι τρεις στην ομοσπονδία για θέματα που μπορούσαν να συζητηθούν».

Αν στη Ρουμανία έχει φαινόμενα βίας προς τους διαιτητές: «Δεν έχει καμία επίθεση. Αν έχει γίνει κάτι μεμονωμένο, μπορεί να έχει γίνει έξω από γήπεδο. Δεν υπήρχαν τέτοια θέματα. Το λέω με σιγουριά γιατί έχω την εμπιστοσύνη για να κάνω αυτό που κάνω, έχει φέρει επιτυχία και η εμπιστοσύνη συνεχίζεται. Αυτό συνετέλεσε στο να είναι οι ομάδες ήρεμες. Βγήκα κάποιες δημόσια φορές με παραδείγματα, ετοιμάζω βίντεο, έχω κάνει τρεις συνεντεύξεις τύπου, στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ είχα μαγνητοσκοπημένες φάσεις, χέρια, οφσάιντ με την εξήγηση και τα πάντα. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί αλλά ξέρουν ότι υπάρχει διαφάνεια, ότι δεν προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι. Όταν είδα τον Κλάτενμπεργκ τότε του είπα να προσέξει το θέμα, δεν μπορεί να βάζεις τα ηχητικά του VAR στην τηλεόραση. Γιατί τα ηχητικά μπορεί να κρατήσουν ώρα και ή θα το βάλεις όλο ή καθόλου και δεν με άκουσε και το αποτέλεσμα ήταν να το πάρει πίσω. Πουθενά στην Ευρώπη δεν εφαρμόζεται με αυτή τη μορφή».


Για τον μισθό του στη Ρουμανία και αν είναι ίδιοι με την Ελλάδα: «Η Ελλάδα είναι παράδεισος γι αυτόν που θα έρθει να δουλέψει ως πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας. Εγώ μπορεί να παίρνω και το 1/3 των χρήματων από τους αρχιδιαιτητές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται τον ξένο της γιατί θα μπορέσει να δουλέψει καλύτερα εκεί. Όταν είχαμε συζητήσει με τον κ. Χούμπελ η άποψη μου είναι ή φέρνω ξένους για να εκπαιδεύσω τους Έλληνες ή βάζω Έλληνες για να ορίζουν ξένους. Αυτό το να είναι ξένοι με ξένους δεν το έχω καταλάβει. Περνάν τα χρόνια, οι ταλαντούχοι διαιτητές μεγαλώνουν και από πίσω υπάρχει μια παραγωγή η οποία χάνεται. Σε συνάντηση με τον κ. Μπαλτάκο για θέματα για την ανάπτυξη της διαιτησίας του είπα ότι πρέπει να δουλέψετε γιατί όταν αποφασίσετε να έχετε Έλληνες διαιτητές αν θα έχετε διαιτητές. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση από επαγγελματίες».

Αν είναι διαθέσιμος για να έρθει στην Ελλάδα: «Για κάθε τι υπάρχει ένα γιατί. Αυτό που ενδιαφέρει είναι οι συνθήκες για να γίνει κάτι, πόσο αξίζει να γίνει κάτι, έχω συμβόλαιο αλλά δεν λέει κάτι, υπάρχει όρος που μπορεί να πάω σε ομοσπονδία και εκτός Ευρώπης, έχω πολλές προτάσεις. Ο Έλληνας αρχιδιαιτητής πρέπει να δουλέψει με Έλληνες. Γιατί να μη συνεχίσει ο κ. Μπένετ. Δύσκολο να δουλέψεις στην Ελλάδα, για μένα που έβγαλα το ελληνικό πανεπιστήμιο στο ποδόσφαιρο ήταν πιο εύκολο να πάω στη Ρουμανία. Δεν υπάρχει πρόταση, δεν είναι κάτι που συζητάω. Δεν νομίζω και μετά τον κ. Μπένετ η Ελλάδα μπορεί να αποδεχτεί Έλληνα επικεφαλής της διαιτησίας».

Γιατί δεν είναι στην Ελλάδα: «Τη διαιτησία την αγαπώ πάρα πολύ, έχω μοχθήσει από τα 18, είναι μέρος της ζωής μου. Αυτό που θέλω να κάνω, θέλω να το κάνω με αξιοπρέπεια, να δουλεύω με αποτελέσματα, να χαίρομαι με τα αποτελέσματα και να δημιουργώ άλλες προοπτικές. Αν θα είμαι εδώ, δεν είναι ερώτημα που θα κάνω εγώ. Πάντα όποτε με χρειάστηκε η ομοσπονδία και η χώρα μου ήμουν παρών να βοηθήσω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι τέτοιο στο μυαλό μου».

Για το αν είναι θέμα ικανότητας ή να είναι αρεστός στους «μεγάλους» μία ενδεχόμενη επιστροφή του στην Ελλάδα: «Δεν ενδιαφέρει αν είμαι αρεστός στις ομάδες. Για να είμαι αρεστός πρέπει να κάνω κάτι λάθος. Αν κάποιος μου αποδείξει ότι κάνω κάτι λάθος, θα δω τι ακριβώς είναι λάθος. Να μη με θέλει κάποιος δίχως να ρωτήσει ή να με έχει δει, δεν το θεωρώ υγιές. Εγώ δεν ήμουν ποτέ πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας. Εγώ είχα φτιάξει την ανάπτυξη και την εκπαίδευση της διαιτησίας».

Αν η επιρροή του στους διαιτητές μπορούσε να δημιουργήσει καχυποψία στους παράγοντες: «Εγώ έχω δουλέψει με τους Έλληνες διαιτητές από τη βάση μέχρι την κορυφή. Ένιωθα και νιώθω μία οικογένεια. Αυτό κάποιοι δεν το δέχονται, θεωρούν ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Εγώ έχω τον ρόλο του να προστατεύω το πρωτάθλημα, την εικόνα της διαιτησίας. Στην ανάπτυξη, αυτά που είχα κάνει, δεν ανακατευόμουν ποτέ με ορισμούς. Και όταν έγινε αυτό, ήταν το 2011, την εποχή των χειραγωγημένων παιχνιδιών για ένα διάστημα ίσα-ίσα για να κυλήσουμε με προτροπή του κ. Πιλάβιου. Δεν μετάνιωσα και δεν μετανιώνω ποτέ για κάτι που έχω κάνει γιατί ξέρω ότι πάντα έκανα τις προσπάθειές μου, δούλεψα πάνω σε αυτό. Το όνομά μου το υπερασπίζομαι εγώ. Αν το πάμε έτσι, τον Βασσάρα δεν τον ήθελε ποτέ ο πρώτος, τον ήθελαν από τον δεύτερο και κάτω ως διαιτητή, ως άνθρωπο μέσα στη διαιτησία κλπ. Ακόμη και η επίθεση που δέχτηκα τότε ήταν ένα μήνυμα να μην γίνω πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας. Που στο φινάλε δεν ήθελα να γίνω. Θεωρώ ότι αν είσαι σωστός δε φοβάσαι κανέναν. Και δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν».

Για τη σχέση που του καταλόγιζαν με τον Ολυμπιακό λόγω της συγγενικής σχέσης του με τον Θεόδωρο Θεοδωρίδη: «Έχω ακούσει και πολλά άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Ας δούμε το παρακάτω. Δεν επηρέασε την εξέλιξή μου στην Ελλάδα. Άνθρωποι που θέλουν να δυσφημήσουν, να καταστρέψουν μία εικόνα, μπορεί να βρουν πάρα πολλά πράγματα, δε χρειάζεται να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν μου αρέσει η υποκρισία, να προσπαθούν να χαλάσουν μία εικόνα, κανένα πρόβλημα, δε θέλετε, φεύγω. Έτσι ακριβώς έκανα και όταν έπρεπε να φύγω, δεν είχα κανένα θέμα. Αλλά να παραιτηθείς για κάτι που δεν έχεις κάνει, δεν το έχω κάνει ποτέ. Αν φερ ειπείν η ΕΠΟ πει “κ. Βασσάρα δεν θέλουμε να δουλέψουμε μαζί”, τότε ΟΚ, φίλοι, και φεύγω. Όχι κάποιος να μου πει παραιτήσου και να παραιτηθώ».

Αν συζήτησε με τον κ. Μπαλτάκο στο Βουκουρέστι για το θέμα της διαιτησίας και του γηπέδου του τελικού Κυπέλλου: «Δεν μου το έχει πει, δεν ήταν μέρος της συζήτησης, η συζήτηση ήταν για θέματα εκπαίδευσης και κάποιων ευρωπαϊκών μοντέλων, ζητούσε τεχνογνωσία. Δεν ζήτησε ούτε ο κ. Μπένετ, ούτε ο κ. Κλάτενμπεργκ. Όταν συνεργάστηκα με τον κ. Περέιρα έφτιαξα κέντρα ανέλιξης ταλέντων που σήμερα έχουμε αυτούς τους διαιτητές από εκεί. Τέλειωσα ένα έργο 2 ετών και την έρευνα που έκανα με μια τεράστια βάση δεδομένων που αποτέλεσε ένα τεράστιο εφόδιο για τους επομένους. Για τον κ. Κλάτενμπεργκ αυτό που με παραξένεψε ήταν ότι υπήρχε ένα αστεράκι στους πίνακες που έλεγε ότι εγώ ήμουν στη Ρουμανία και δεν διατίθεμαι να έρθω στην Ελλάδα. Όταν είχα επικοινωνήσει μαζί του του λέω “με ποιο δικαίωμα γράφεις τέτοια πράγματα. Δε μου ζήτησες ποτέ να κάνω μάθημα, δε σου ζήτησα ποτέ να μου βάλεις αστεράκι, εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος”. Όταν έφυγε το αστεράκι, μια φορά ήρθα με δικά μου έξοδα και δεν τα απαίτησα και δε θα τα απαιτήσω ποτέ γιατί είμαι εκπαιδευτής στην ΕΠΟ εκτός από FIFA και UEFA. Ο κ. Κλάτενμπεργκ δεν επικοινώνησε μαζί μου για αυτό, δεν ξέρω γιατί. Μία φορά είχα κάνει μάθημα στους παρατηρητές της Α Εθνικής και έγινε επί Περέιρα σε ένα σεμινάριο σε ένα ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Συγγρού».

Για το ότι η ΕΠΟ έχει αρχιδιαιτητή τον Μπένετ και η Λίγκα ως σύμβουλο διαιτησίας τον Κλάτενμπεργκ: «Ο καθένας προσπαθεί να κάνει πράγματα για το καλό του ποδοσφαίρου. Τον πρώτο λόγο έχει σαφώς η ΕΠΟ, αυτή παραχωρεί το πρωτάθλημα, αν δεν υπάρχει συμφωνία όλων αυτών που θέλουν το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η Λίγκα πληρώνει, δεν ξέρω και δε θέλω να μιλάω για άλλους ανθρώπους. Εγώ θέλω να βλέπω κάποια πράγματα. Υπάρχει αυτό το μοντέλο σε κάποιες χώρες άλλα η πλειοψηφία είναι από την ομοσπονδία. Για παράδειγμα στην Ισπανία, οι δύο είναι από την ομοσπονδία και ο ένας από τη Λίγκα. Η φιλοσοφία είναι να δουλέψουμε και να έχεις κάποια δεδομένα. Δεν μπορεί κάποιος διαιτητής να έχει πάρει 7,9 και να τον προτείνεις την επόμενη εβδομάδα. Και να έχει τις δύο ψήφους, δεν είναι σωστό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στην Ελλάδα σε κάποια πράγματα; Να κάνουμε κάτι; Διαφορετικά θα είμαστε πάντα πίσω».

Αν οι Έλληνες διαιτητές έδωσαν δικαιώματα: «Υπάρχουν παραδείγματα, λάθος σφυρίγματα και πάντοτε θα υπάρχουν. Δεν μπορώ να δώσω σκοπιμότητα σε κάποιους διαιτητές. Στο δικό μου το παράδειγμα όταν υπήρχαν Ρουμάνοι διαιτητές και έγιναν αρκετά λάθη κάτι έπρεπε να κάνω. Τους μάζεψα και τους είπα “κοιτάξτε, δεν γίνεται έτσι”. Δεν μπορώ να πω “τέρμα τα πέναλτι σε αυτήν την ομάδα και δώστε τα στην άλλη”. Αυτό που θα πω είναι “καθίστε να δούμε τα λάθη σας, δε θα ανεχτώ άλλα λάθη, πρέπει να γίνει έτσι, πώς θα φτιάξουμε τη συνεργασία”. Τέλειωσαν τα πλέι οφ, βγήκε ο πρωταθλητής, βγαίνουν τα μπαράζ και τώρα προς το τέλος λένε όλοι αυτός που έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελλο το πήρε».

Αν συνεχίζονται τα λάθη στέλνει τους διαιτητές στο «ψυγείο»: «Υπάρχει πάντα το διάστημα που πρέπει ο διαιτητής να μην ορίζεται ανάλογα με το λάθος του. Δεν πρέπει να δημοσιοποιείται αυτό το διάστημα. Δεν είναι τιμωρία, είναι το ντεφορμάρισμα. Αν υπάρχει σκόπιμο λάθος και το δει ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας, δεν παίζει καθόλου. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να προσπαθώ για τους Έλληνες διαιτητές. Το να βοηθήσεις έναν διαιτητή να σταθεί στα πόδια του, να τον συμβουλέψεις. Δεν είχαμε σταθερότητα στον πίνακα των διεθνών διαιτητών. Ρωτήστε αυτούς που τα κάνανε. Θέλω πω ότι αυτά τα παιδιά αν δεν πάρουν τις ευκαιρίες τους, δεν μπορούμε να ελπίζουμε. Για να πάμε σε ένα Euro, σε ένα Παγκόσμιο, πρέπει να πάμε σε ένα Κ19, ένα Κ21, αυτά πρέπει να κάνουμε».

Αν στη Ρουμανία υπάρχει τοξικότητα όπως στην Ελλάδα: «Υπάρχουν φωνές, κάποια πράγματα, υπάρχουν όμως και τιμωρίες. Παράγοντας που απευθύνεται κατά του διαιτητή του αγώνα, της διαιτησίας, του αρχιδιαιτητή, πάει στην πειθαρχική επιτροπή και τιμωρείται. Και μετά από υποτροπές τιμωρείται και η ομάδα. Στα πλέι άουτ έχω βάλει δύο γυναίκες διαιτητές στο χόρτο και στο VAR. Σε έναν αγώνα ένας παράγοντας μεγάλης ομάδας έκανε σεξιστικό σχόλιο “τι δουλειά έχει η γυναίκα αυτή να τρέχει στο γήπεδο”. Έχω ανθρώπους που ελέγχουν τα ΜΜΕ. Αμέσως πήγε στην πειθαρχική επιτροπή, ο μεγαλομέτοχος τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή και η επόμενη υποτροπή του φέρνει -3 βαθμούς στην ομάδα. Την επομένη εβδομάδα σε όλη τη χώρα όλοι οι διαιτητές βγήκαν με μπλουζάκι «καμία διάκριση στο φύλο». Δεν ξαναμίλησε ο πρόεδρος. Όμως διέδωσε ότι θα μεταβιβάσει τις μετοχές στην αδερφή του για να μπορεί να μιλάει άλλα τελικά δεν το έκανε».

Αν υπάρχουν απλήρωτοι ποδοσφαιριστές στη Ρουμανία όπως στην Ελλάδα που είχαμε και αυτοκτονία: «Αυτό είναι απελπιστικό. Η αλήθεια είναι ότι τα γνωρίζω χρόνια αυτά από ανθρώπους που δε θέλω να πω τα ονόματά τους, φίλοι μου ποδοσφαιριστές που υπέφεραν. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε αυτήν την εποχή, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Στη Ρουμανία δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Να ξέρετε ότι ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ρουμανίας. Έχουμε άριστη σχέση και πάνω σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει διάκριση».

Αν οι Ρουμάνοι διαιτητές είναι καλύτεροι από τους Έλληνες διαιτητές: «Δεν είναι σωστό να μιλήσω εγώ με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Θα πω το εξής. Ο Ίστβαν Κόβατς είναι το Νο 1 γιατί τον επέλεξαν η FIFA και η UEFA, γιατί έπαιξε ημιτελικό Champions League, έπαιξε τελικό Conference League, γιατί ήταν σε τελικές φάσεις Πρωτάθληματων Κ19 και Κ21. Όλα αυτά έχουν δώσει μία πορεία. Κάποτε οι ορισμοί γινόταν γεωγραφικά, ποιος είναι πιο κοντά. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Άρα θεωρώ ότι όσοι βρίσκονται στην ελίτ κατηγορία είναι καλοί διαιτητές. Στην ελίτ κατηγορία βρίσκονται και οι δύο, και ο Κόβατς και ο Σιδηρόπουλος. Όταν ο καθένας ανάλογα με την πορεία που κάνει, με τα αποτελέσματα που φέρνει, με την απόδοσή του, με τη δουλειά, θα πάει και παραπάνω. Σήμερα πήγε ο Κόβατς, αύριο θα πάει ο Σιδηρόπουλος, μεθαύριο θα πάει κάποιος άλλος. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξέρω και να λέω στους διαιτητές “αξίζεις όταν δουλεύεις”. Στην Ελλάδα δεν έχουμε διαιτητή για τον τελικό του Champions League. Αλλά ούτε εγώ είχα διαιτητή για τον τελικό του Champions League σήμερα. Κάντε λίγο υπομονή έναν χρόνο και μπορεί να έχουμε έναν. Για τη Ρουμανία μιλάω, εκεί δουλεύω. Γιατί ξέρω τους στόχους που βάζω».

Αν σε αυτό παίζει ρόλο και η καλή σχέση που έχει με τον κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη: «Όχι. Ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης είναι ένας αξιόλογος παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου, αναγνωρισμένος από όλον τον κόσμο. Προσωπικά μπορεί να βρεθούμε τρεις φορές τον χρόνο για 10 λεπτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον βρεις στο τηλέφωνο, αν είναι Χριστούγεννα ή Πάσχα και αυτή είναι η επαφή μου. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, οποίος θέλησε να τον δει τον είδε, δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθεί. Το πρόβλημα είναι ο χρόνος γιατί είναι πάρα πολλές οι ασχολίες. Για τη διαιτησία ασχολείται ο κ. Ρομπέρτο Ροσέτι και 5 αξιωματούχοι που δουλεύουν αποκλειστικά για την UEFA. Εγώ συνεργάζομαι ως επιτροπή ανάπτυξης, εγώ είμαι υπεύθυνος συντονιστής του προγράμματος ταλέντων και μεντόρων της UEFA και συντονιστής του προγράμματος Core. Στο πρόγραμμα αυτό παίρνουμε όλους αυτούς που προτείνουν οι ομοσπονδίες για να δούμε αν κάποτε μπορεί να γίνουν διεθνείς διαιτητές, δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, το έχουμε περιορίσει στο 50%. Γιατί τι κάνουμε; Τη χρυσή ευκαιρία του κάθε διεθνή; Με το που γίνεται κάποιος νέος διεθνής, απευθείας έχει μέντορα. Και τι μέντορα; Κορυφαίους διαιτητές! Είμαι ο συντονιστής αυτού του προγράμματος, κάθε χρόνο παραλαμβάνω τις αναφορές, κάναμε πρώτο σεμινάριο τον Ιανουάριο, θα κάνουμε τώρα το επόμενο. Τι ετοιμάζουμε; Θέλουμε αυτοί οι διεθνείς διαιτητές που γίνανε να μπουν απευθείας στα βαθιά, αυτοί οι διαιτητές που μας στέλνουν οι ομοσπονδίες, αν θα γίνουν διεθνείς να ξέρουμε ότι έχουν τη βάση για να γίνουν. Άρα δουλεύουμε για το αύριο».

Αν ένας καλός διαιτητής πρέπει να έχει παίξει ποδόσφαιρο: «Δεν είναι και απαραίτητο να έχεις παίξει ποδόσφαιρο για να γίνεις καλός διαιτητής. Γιατί στην Ελλάδα ξεκινούσαμε πάντα πολύ αργά τη διαιτησία. Δεν είχαμε ούτε το δικαίωμα να είμαστε ποδοσφαιριστές και να πάμε σε μια σχολή διαιτησίας. Αυτό δεν ισχύει στο εξωτερικό. Μπορείς να είσαι ποδοσφαιριστής, να πάρεις το δίπλωμα του διαιτητή, να είσαι διαιτητής και να παίζεις ποδόσφαιρο στις χαμηλές κατηγορίες. Να κάνεις αυτό που θέλεις και να είσαι και διαιτητής. Εδώ έχουμε σχολές που ξεκινάνε από τα 14, 15, 16, παίζουν τα junior. Άρα τι σημαίνει αυτό; Τον διαιτητή από πού θα τον πάρεις; Από μία ηλικία που είναι 16, 17. Άρα δε θα έχει παίξει και πολύ ποδόσφαιρο. Ο Κόβατς έπαιξε ποδόσφαιρο, ήταν τερματοφύλακας. Έχουμε ένα fast track πρόγραμμα, της γρήγορης ανόδου, που παίρνουμε ποδοσφαιριστές, τους βάζουμε σε ειδικά σεμινάρια ούτως ώστε να ανελιχθούν πιο γρήγορα. Και τώρα έχω έναν διαιτητή Α’ Εθνικής, ποδοσφαιριστή Α’ Εθνικής που κρέμασε τα παπούτσια του. Δεν μπορείς να αγωνίζεσαι ως ποδοσφαιριστής σε επαγγελματική κατηγορία και να είσαι διαιτητής. Σε ερασιτεχνική ναι, αλλά αυτό δεν το είχαμε στην Ελλάδα και νομίζω δεν το έχουμε ακόμη».

Αν υπάρχει διάφορά μεταξύ αντρών και γυναικών διαιτητών στην αντιμετώπισή τους: «Όχι. Έχει άλλες δυσκολίες ένας άντρας και άλλες μια γυναίκα. Το θέμα είναι ότι όταν συμμετέχεις στο ποδόσφαιρο, είτε παίζουν άντρες είτε γυναίκες είναι όλοι κάτω από το πρίσμα του αθλητισμού και όλοι είναι αθλητές και αθλήτριες. Έτσι το βλέπω. Σε ένα παιχνίδι είχαμε τέταρτο γυναίκα διαιτητή, και ένας προπονητής είπε δημόσια: “Εμείς σήμερα παίζαμε ένα παιχνίδι που η ομάδα μας κινδυνεύει να πέσει, η άλλη ομάδα παλεύει να σωθεί, είχαμε γυναίκα τέταρτο και ήμασταν πιο ήρεμοι από ποτέ. Γιατί αυτά που θέλαμε να κάνουμε σε έναν άντρα, δεν μας βγαίνανε. Άρα επέφερε μία ησυχία και το αποδεχθήκαμε”. Είναι εκείνη η στιγμή το πώς θα βγει κάτι αλλά αν δεν υπάρχει καμία διάκριση, υπάρχει για όλους το πεδίο να αγωνιστούν ισότιμα».

Ποια είναι τα δεδομένα στην ποδοσφαιρική Ευρώπη ώστε να εκπροσωπηθούν και οι διαιτητές: «Σε κάποιες περιπτώσεις όπως στη δική μου, ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ομοσπονδίας, σε άλλες χώρες με ψήφο σε άλλες χωρίς. Εγώ δεν ήθελα ψήφο και μου το δώσανε γιατί αυτοί είναι οι κανονισμοί. Σε άλλες ομοσπονδίες υπάρχει εκπροσώπηση των διαιτητών από ένα σώμα διαιτητών που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Άρα εκλέγονται μόνο από ένα σώμα διαιτητών και εκεί αντιπροσωπεύονται μέσα στην εκτελεστική επιτροπή. Σε άλλες περιπτώσεις είναι με τις λίγκες που εκεί πλέον είναι μία εταιρία, όπως στην Αγγλία, που μέσα σε αυτήν υπάρχει η ομοσπονδία, έχει διαφορά. Άρα θέματα της Premier League συζητούνται εκεί μόνο για την Premier League. Σε άλλες που υπάρχουν επαγγελματίες διαιτητές η εκπροσώπησή τους γίνεται πάλι από έναν εκπρόσωπο και σε άλλες και καθόλου. Γιατί όπως κάνουμε μία εκτελεστική επιτροπή, υπάρχει το σώμα και λέμε θα συζητήσουμε για τη διαιτησία και καλούμε τον εκπρόσωπο».

Αν οι δύο εκπρόσωποι των Ελλήνων διαιτητών μπορεί να είναι εν ενεργεία διαιτητές ή πρέπει να έχουν έναν ενεργό ρόλο ως παρατηρητές ή ακόμα να είναι και πρώην διαιτητές: «Αυτό που γνωρίζω ως ευρωπαϊκή αντίληψη είναι ότι αυτοί που θα συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο σώμα, στην Ένωση που θα εκπροσωπούν τους διαιτητές, που θα μεταφέρουν τα προβλήματα των διαιτητών, τις προτάσεις τους και οτιδήποτε, αυτός που θα είναι επικεφαλής θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο με ενεργό δράση στη διαιτησία γενικά είτε ως παρατηρητής είτε ως διαιτητής είτε ως εκπαιδευτής. Η αντίληψη είναι ότι δεν πρέπει να είναι απο τον πίνακα των εν ενεργεία διαιτητών της τρέχουσας σεζόν. Μου θυμίσατε κάποιες άλλες εποχές που υπήρχε μία πρόταση στα αγγλικά, το should που είναι το «θα μπορεί» η «θα πρέπει» και στην Ελλάδα κάποτε το κάνουμε «έτσι είναι» και κάποτε το κάνουμε «θα πρέπει». Το «έτσι είναι» είναι το 20% που μπήκε να κάνει την προεδρία στην επιτροπή διαιτησίας. Και ήρθαν παράγοντες κατευθείαν. Δεν υπάρχει κανονισμός, λέω την αντίληψη που υπάρχει και λέει ότι αυτός πρέπει να παράγει έργο στη διαιτησία. Είναι παρατηρητής; Κάνει σχολές; Μαθήματα; Σε ποια κατηγορία; Θα πρέπει να είναι ενεργός στη διαιτησία γενικά. Δεν μπορώ εγώ να ορίσω μοντέλο. Όταν εγώ χρειάστηκε να κάνω τις προτάσεις για να αυξηθούν οι αμοιβές των διαιτητών, κάλεσα από το σώμα των διαιτητών το οποίο έχουμε στην εκτελεστική επιτροπή, υποστήριξα την πρότασή τους, τους άφησα να την παρουσιάσουν, την παρουσίασαν, φύγανε και ψηφίσαμε».

Πόσα χρήματα παίρνει ένας Ρουμάνος διαιτητής: «Ένας Ρουμάνος διαιτητής παίρνει γύρω στα 2000 ευρώ το παιχνίδι αλλά τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής είναι δικά του. Καθαρά τους βγαίνει 1300 με 1500 ευρώ. Εγώ δεν έχω παράπονο, εμένα μου δίνει ζωή αυτό το πράγμα. Όταν σε κάποια φάση τους λέω “τώρα θα παίρνετε πιο πολλά από την επιτροπή διαιτησίας. Διότι σήμερα παίζεις καλά, την άλλη Κυριακή είσαι VAR, την επόμενη Κυριακή παίζεις, μετά είσαι τέταρτος”. Εμείς τι έχουμε κάνει, έχουμε έναν διαιτητή να παίζει κάθε βδομάδα. Αυτό τι είναι; Είσαι επαγγελματίας ανάλογα με τον χρόνο που παίζεις. Άρα εγώ το λέω αμειβόμενοι αλλά έχουμε κάνει έναν επαγγελματικό σχεδιασμό, επαγγελματική εκπαίδευση και ημιεπαγγελματική αμοιβή ή ερασιτεχνική».

Για την αντίληψη ότι αν είναι συμπατριώτες ο διαιτητής και ο VARίστας πιθανόν ο ένας να καλύψει τον άλλον: «Έχω καταλάβει ότι υπάρχει μια λάθος αντίληψη για το VAR. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η δουλειά του VAR. Ο VAR δεν είναι εκεί για να προστατεύει τον διαιτητή, δεν είναι εκεί για να ελέγχει τον διαιτητή. Ο VAR είναι εκεί για να προστατεύει το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν περιπτώσεις που συνιστά το πρωτόκολλο για το πότε θα επέμβεις, υπάρχουν κριτήρια. Στην Ελλάδα δεν έχω δει ποτέ να αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για να βγει μια κόκκινη κάρτα, ένα πέναλτι, οι τέσσερις κατηγορίες στις οποίες επεμβαίνει το VAR. Λέμε “θα τον στείλει ο VAR τον διαιτητή ”. Δεν τον στέλνει τον διαιτητή ο VAR, το πρωτόκολλο ορίζει πότε ένας διαιτητής θα πάει στο μόνιτορ να ξαναδεί την κατάσταση ότι υπάρχουν στοιχεία που συνιστούν την αλλαγή της απόφασης γιατί και ο VAR λέει στο διαιτητή “σε καλώ για πιθανό χέρι, για πιθανό πέναλτι”. Επίσης έχω μάθει ότι και η βαθμολογία είναι διαφορετική στην Ελλάδα και πρέπει να εναρμονιστεί με την UEFA. Παρέλαβα κι εγώ μια ενημερωτική βαθμολογία πριν από έναν χρόνο και λέω δεν έχει καμία σχέση. Ο βαθμός του VAR ξεκινά από το 7 και όταν κακώς επεμβαίνει πάει στο 6 και όταν καλώς επεμβαίνει πάει στο 8».

Αν ο VARίστας έχει σκοπιμότητα και πειράξει τις γραμμές του οφσάιντ: «Αν πειραχτούν οι γραμμές του οφσάιντ και είναι λάθος, φαίνεται στην τηλεόραση. Είναι το frame την ώρα που θα παιχθεί η μπάλα, πας μπρος-πίσω όπου πρέπει να γίνει και μετά μπαίνει η γραμμή πάνω σε σημείο το οποίο είναι πιο κοντά στη γραμμή. Υπήρχε ένα παράπονο γιατί είχαν μπερδέψει το 3D με αυτό που βλέπανε. Μα στην τηλεόραση δεν μπορείς να δεις το 3D. Το 3D ορίζεται από ένα software, έρχεται και βάζεις τη γραμμή. Αν χάθηκαν βαθμοί από τέτοιο λάθος και είναι σκόπιμο, πρέπει να χαθεί και ο διαιτητής για κάποιες εβδομάδες, μήνες, χρόνια, ανάλογα τι έκανε».

Αν ένας VARίστας χάσει μία κρίσιμη φάση στην οθόνη του πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή συμβαίνει κάτι άλλο: «Ας πούμε ότι είναι ένα πιθανό χέρι. Όταν παίζεται ένα παιχνίδι, ο διαιτητής εκφράζει στο μικρόφωνο την άποψή του για οτιδήποτε βλέπει. Δηλαδή λέει “η μπάλα χτυπάει στο χέρι, για μένα δεν υπάρχει πέναλτι, κάνει αυτήν την κίνηση, είναι ακούσιο, είναι κολλημένο” κλπ. Ακούει ο VAR αυτήν την άποψη. Εάν αυτό δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα και είναι παράβαση θα πρέπει να του πει “πρόσεξε, από τα στοιχεία που μου δίνεις, δεν το βλέπω εγώ, σε καλώ για on field review”. Στη Γερμανία ξεχάσαν έναν παίκτη που ήταν τελευταίος αμυνόμενος και ακύρωσαν ένα γκολ που το έβλεπε και η καντίνα του γηπέδου. Έγινε και στην Αγγλία».

Αν υπάρχει περίπτωση να χτυπηθεί ο παράνομος στοιχηματισμός που μαστίζει το ποδόσφαιρο: «Θα σας πω κάτι που το έζησα από την αρχή που ήμουν εκεί. Ποια είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει εμείς γι αυτά τα θέματα. Διαιτητής ο οποίος λαμβάνει το μήνυμα από κάποιον που έχει δόλο, που θέλει να δωροδοκήσει, που θέλει να τον πλησιάσει, ενημερώνει εμένα και τον integrity officer (σ.σ τον διευθυντή ακεραιότητας). Αυτός ο integrity officer έχει αποκλειστική συνεργασία με την Αστυνομία. Φεύγει από μένα η υπόθεση, ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, συνεχίζω να ορίζω τον διαιτητή, έγινε αυτή η ιστορία, κλείστηκε το ραντεβού, πήγε η αστυνομία, τον συλλάβανε και ο διαιτητής την επόμενη χρονιά ανέβηκε στην Α’ Εθνική. Ήταν στη Β’ Εθνική και τον ανέβασα. Και δεν το ανακοίνωσα τότε αλλά δύο χρόνια μετά την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Γιατί και εκεί τα δικαστήρια πάνε αργά. Από τότε δεν έχει ακουστεί το οτιδήποτε. Υπήρχε περίπτωση που πήγε διαιτητής να κάνει προπόνηση και τον πλησίασε κάποιος. Το κατήγγειλε, έγινε αυτό, τιμωρήθηκε η ομάδα, δεν ανέβηκε κατηγορία. Ότι υπάρχει ο παράνομος στοιχηματισμός είναι δεδομένο, υπάρχουν τόσα συμφέροντα. Υπήρχαν περιπτώσεις διαιτητών που το βλέπεις, έκανε μπαμ. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν φαίνονται ή δεν έχουν ανακαλυφθεί. Θα δώσω το μήνυμά μου. Κανένας δεν ευτύχησε μόνιμα μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Όποιος ανακατεύτηκε, είχε μία προσωρινή ευτυχία και μετά μία τρομερή δυστυχία. Γιατί αυτά είναι τα εγκλήματα του στοιχηματισμού».

Αν για να ανελιχθεί κανείς στη διαιτησία χρειάζεται δημόσιες σχέσεις και αν υπάρχει έλλειμα δημοσίων σχέσεων στην ελληνική διαιτησία: «Δε νομίζω ότι οι δημόσιες σχέσεις θα σε βοηθήσουν. Όταν κάνεις ένα λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε οι ίδιες οι δημόσιες σχέσεις σου να σε βοηθήσουν. Θα σας πω τι συμβαίνει. Πως μπορεί να εμπιστευτεί μια UEFA ή μια FIFA έναν διαιτητή που έχει τρία παιχνίδια, δεν έχει τα κορυφαία παιχνίδια όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα. Άρα οι Έλληνες διαιτητές πρώτα από όλα αδικούνται από την έλλειψη αγώνων στη χώρα τους. Δεύτερον, υπάρχουν τόσα προγράμματα στα οποία ο μέντορας στέλνει την αναφορά του, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, παρακολουθείται, πόσοι διαιτητές έχουν πάει και έχουν δει παρατηρητή τον Ροσέτι, τον Βλάντο Σάιν, τον Κάιπερς σε μικρά παιχνίδια. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ενδιαφέρονται να δουν ποιο είναι το μέλλον. Ψαχνόμαστε, πρέπει άμεσα να βρούμε τους επόμενους ελίτ. Έχουμε πρόβλημα. Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διοργανώσεις, πρέπει να τους δούμε όλους και θεωρώ ότι οι δημόσιες σχέσεις μόνο, δεν αρκούν».

Αν πιστεύει ότι όταν οι Έλληνες παράγοντες μιλούν για το 50-50 το εννοούν: «Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι νόημα έχει να μπορείς να επενδύεις, να μπορείς να θες να μπουν επενδυτές στο ποδόσφαιρο, εάν βασικά πράγματα δεν έχουν γίνει. Στο τέλος λέμε “πάμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν”. Αυτήν την ιστορία την ακούω τόσα χρόνια. Γιατί να ξεκινήσουμε από το μηδέν, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από το 5 και να πάμε στο 8; Άρα στο 5 πρέπει να υπάρχει ένα αυτονόητο. Όταν εμείς ακόμα και το αυτονόητο το διαπραγματευόμαστε, δεν έχουμε μέλλον με τίποτα. Και να πω και κάτι άλλο. Ότι ο Έλληνας διαιτητής που δεν έχει αγώνες στα πόδια του, δεν μπορεί να παίξει έξω. Δίνονται παιχνίδια. Ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ το βίωσα αυτό. Είμαι από μία Ελλάδα και έπαιξα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, έπαιξα Euro, πήγα σε όλες τις διοργανώσεις. Έβλεπα όμως κάθε μέρα τι γινόταν. Πάλευα μόνος μου. Όταν δεν πήγαινα καλά, περίμενα ότι δεν μπορώ να παίξω μετά. Αλλά το ένιωσα και το ένιωσαν κι άλλοι. Εμείς στην Ελλάδα δεν πας καλά, “έλα ρε, κάνε κάτι να πάει”. Πώς θα πάει, αφού δεν έχει πάει καλά. Άρα άμα δεν φτιάξουμε το αυτονόητο μη κοιτάμε να φτιάξουμε άλλα».

Ο Κύρος Βασσάρας πρόσθεσε για την εκπροσώπηση της διαιτησίας: «Υπάρχει και μία άλλη αντίληψη ότι αυτός ο άνθρωπος που θα εκπροσωπεί, πέραν της ενεργής του δράσης στο παρελθόν στο χορτάρι, της ενεργής του δράσης ως παράγοντας της διαιτησίας, δηλαδή παρατηρητής, εκπαιδευτής κλπ., θα μπορεί να είναι και ένα άτομο το οποίο να είναι δικηγόρος, να έχει κάποια επιστημονική βάση. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα μεταφέρει, θα πρέπει να γνωρίζει, να μιλάει, να δουλεύει, να παρουσιάζει. Δεν πάμε έναν και τον βάζουμε όπου να ‘ναι».

Κλείνοντας, ο κ. Βασσάρας είπε: «Όσον αφορά τι πρέπει να γίνει. Αν δεν σταματήσει αυτή η τοξικότητα, δε σταματήσει να σκεφτόμαστε όλα τα σκόπιμα, αν δεν μπούνε κανόνες. Εγώ όταν ανέλαβα τη διαιτησία το 2009 ή το 2010 πήγαμε να τρέξουμε τα τεστ και έρχεται ένας διαιτητής και με ρωτάει “Κ. Βασσάρα πού τερματίζω;”. Και του λέω “εκεί που τερμάτιζες τόσα χρόνια”. Όταν καθιερώσαμε τις εξετάσεις, κάποτε οι εξετάσεις δινόντουσαν, ένα χαρτάκι 300 άτομα την ίδια ερώτηση ο ένας δίπλα στον άλλον. Κι αυτό λεγόταν γραπτές εξετάσεις. Βάλαμε κριτήρια, βάλαμε βαθμούς. Έχασα φίλους μου ή φίλους του πατέρα μου γιατί κόπηκαν στα τεστ. Και τι να κάνω δηλαδή; Και αυτό το έχω ζήσει».«Ελπίζω να μείνει στα λόγια ο Erdogan», φίλε Ανέστη!


Επίκαιρο «πιπεράτο» του καθηγητή Πιπερόπουλου

Μάθαμε τα νέα σχετικά νωρίς προχθες βράδυ και καθώς το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο δεν τηλεφωνηθήκαμε αλλά συναντηθήκαμε με τον φίλο μου (διαδικτυακή πια βεντέτα) τον
Ανέστη σε γνωστή καφετέρια (όνομα δεν λέμε για να μην κατηγορηθούμε για διαφήμιση) στον πεζόδρομο, για να τα αξιολογήσουμε κάνοντας αναδρομή στις 10 Αυγούστου 2014
ημέρα, που ο κ Erdogan εκλέχτηκε για πρώτη φορά από την πρώτη Κυριακή Πρόεδρος της Τουρκίας και η ισοτιμία δολαρίου λίρας ήταν τότε 1 προς 2,13, ενώ την ίδια ημέρα η ισοτιμία Ευρώ Λίρας ήταν 1 προς 2,86 και ο πληθωρισμός στο 8,85%.

Στις 24 Ιουνίου του 2018, νωρίτερα από το προγραμματισμένο 2019, η Τουρκία είχε Προεδρικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο κ Erdogan. Η ισοτιμία Αμερικανικού Δολαρίου με την Τουρκική Λίρα ήταν τότε 1 προς 4,08, ενώ την ίδια ημέρα η ισοτιμία Ευρώ Λίρας ήταν 1 προς 5,37.

Το Σάββατο 27 Μαΐου, 2023 ένα ακριβώς 24ωρο πριν τις Προεδρικές εκλογές στην Τουρκία η υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας άγγιξε τα πλέον δραματικά επίπεδα καθώς η ισοτιμία Αμερικανικού Δολαρίου με την Τουρκική Λίρα έφτασε στο 1 προς 19.97…ενώ την ίδια ημέρα η ισοτιμία Ευρώ Λίρας ήταν 1 προς 21,43.

Θυμηθήκαμε με τον Ανέστη ότι στις 28 Αυγούστου του 2014 ο κ. Recep Tayyip Erdoğan ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου αφού είχε ήδη υπηρετήσει επί σειρά ετών ως Πρωθυπουργός και προγενέστερα ως Δήμαρχος στην γενέτειρά του Κωνσταντινούπολης.

«Όλα αυτά τα χρόνια φίλε Γιώργο» είπε ο Ανέστης «οι εχθρικές-απειλητικές δημόσιες τοποθετήσεις της Κυβέρνησης του κ. Erdogan απέναντι στην Ελλάδα (χώρα μέλους του ΝΑΤΟ στο οποίο ανήκει και η Τουρκία) έδειξαν δραματικά ανοδική πορεία…»

«Συμφωνώ απόλυτα Ανέστη» είπα στον φίλο μου «και με ευδιάκριτα αυξανόμενο κρεσέντο. Είχα γράψει ένα λακωνικό πιπεράτο κάνα-δυο χρόνια πριν που δημοσιεύθηκε εδώ
στον φιλόξενο αυτό χώρο με τίτλο ‘Τουρκική Λίρα και Εξωτερική Πολιτική: Σχέσεις Αντιστρόφως Ανάλογες’ όπου κατέθεσα την αντικειμενική μου, ακαδημαϊκή και όχι Εθνοκεντρική, εκτίμηση ότι από το 2014 μέχρι σήμερα οι Τουρκικές απειλές σε σχέση με
την Τουρκική Οικονομία συνιστούν Σχέσεις Αντιστρόφως ανάλογες καθώς όσο πέφτει η ισοτιμία της τουρκικής λίρας με δολάριο και ευρώ ανεβαίνουν οι απειλές ενάντια στην Πατρίδα μας, που πριν τους καταστροφικούς σεισμούς με 50.000 νεκρούς και δεκάδες
χιλιάδες τραυματίες και καταστροφές κατοικιών είχαν αγγίξει επίπεδα χυδαιότητας…»

«Γιώργο τι περιμένεις από εδώ και μπρος στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις;» με ρώτησε ο Ανέστης με εμφανή κάποια σημάδια αγωνίας στα μάτια του…

«Ανέστη, ειλικρινά δεν τολμώ να κάνω προβλέψεις» του απάντησα και συνέχισα λέγοντας «η Οικονομία του είναι χάλια, η λίρα σε απελπιστικά χαμηλά επίπεδα και ο πληθωρισμός σύμφωνα με τον Κεντρικό Τραπεζίτη είναι στο 23%, ενώ οι διεθνείς εκτιμητές
τον υπολογίζουν στο διπλάσιο ποσοστό…»

«Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει στα λόγια και θα επικεντρωθεί στο να βοηθήσει πρακτικά τον Λαό του αποφεύγοντας την γνωστή και επικίνδυνη τακτική της ‘εξαγωγής εσωτερικών προβλημάτων’ με εξωτερικές συγκρούσεις, και ταυτόχρονα ελπίζω οι Σύμμαχοι σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση να τον σφίξουν λίγο, εκτός εάν έχει ήδη αποφασίσει να κάνει τη μεγάλη στροφή προς Ρωσία και Ισλαμικές χώρες του Κόλπου και ατονήσουν οι σχέσεις του
με Ευρώπη και Αμερική πράγμα που θα δυσκολέψει εμάς…»

Του θύμισα το κλασικό ρητό, και επιτρέψτε μου να το γνωστοποιήσω και σε όσους το αγνοούν και η πατρότητα του οποίου αποδίδεται σε διάφορους σπουδαίους διανοητές και
πολιτικούς άνδρες που λέει ότι:

«Οι Λαοί εκλέγουν τις Κυβερνήσεις που τους αξίζουν» ή με άλλη μορφή, «Οι Λαοί αξίζουν τις Κυβερνήσεις που εκλέγουν…»

Πριν χωρίσουμε συμφωνήσαμε με τον Ανέστη για τα δικά μας ότι Εμείς ως Έλληνες ψηφοφόροι έχουμε μπροστά μας την 25η Ιουνίου…

Οψόμεθα!..

Door to door ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Door to door (πόρτα - πόρτα) στη Δικαιοσύνη πήγε σήμερα ο Υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης Φίλιππος Σπυρόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων στα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης:

"... ο κ. Σπυρόπουλος συναντήθηκε διαδοχικά με την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρία Ευαγγελία Νίκα, με την Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Μαρία Γεωργίου και κ. Ισίδωρο Ντογιάκο, αντίστοιχα, την Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρία
Σωτηρία Ντούνη, τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Σταμάτιο Πουλή, τον Επίτροπο και τον Αντεπίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Αντώνιο Νικητάκη και κ. Ιωάννη Κάρκαλη, αντίστοιχα, καθώς και με τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Ιωάννη Συμεωνίδη.

Επίσης, ο Υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Δημήτριο Βερβεσό και τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιο Ρούσκα".

"Πακέτο" θεμάτων από Βερβεσό στον υπηρεσιακό Υπουργό Δικαιοσύνης


Πέντε θέματα, που "καίνε" το δικηγορικό κλάδο, έθεσε στον υπηρεσιακό Υπουργό Δικαιοσύνης Φίλιππο Σπυρόπουλο, ο ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Δημήτρης Βερβεσσός, στη σημερινή συνάντηση τους στα γραφεία του ΔΣΑ.

Σε ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρεται:

"Τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των ΔικηγορικώνΣυλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσσό, επισκέφθηκε σήμερα στα
γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο νέος Υπουργός
Δικαιοσύνης, Φίλιππος Σπυρόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας έθεσε στον Υπουργό μία σειρά από θέματα, που εκκρεμούν, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, μεταξύ αυτών και τα κάτωθι:

1. Σύσταση Νομοπαρασκευαστική Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων.

2. Επιτάχυνση της καταβολής αποζημίωσης Νομικής Βοήθειας.

3. Άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των
Δικαστηρίων της Χώρας για την περίοδο των βουλευτικών
εκλογών στις 25ης Ιουνίου 2023

4. Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται από την έλλειψη κινητών ενσήμων - μεγαρόσημων και προώθηση των
λύσεων που έχουν προταθεί από το δικηγορικό σώμα (Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι Δικηγόρου).

5. Επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρίες".

Εάν δεν στηρίξεις το σπίτι σου...

 Από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας ξεκινάει τα ραντεβού του
ο υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης Φίλιππος Σπυρόπουλος.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της νεοσύστατης κυβέρνησης Σαρμά, θα βρεθεί σε περιπου μία ώρα στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσό.

Και πως αλλιώς, αφού ο υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι.. γέννημα θρέμα νομικός, καθώς είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1976, ενώ ασκεί  δικηγορία κυρίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Επιπλέον έχει πλούσιο γνωμοδοτικό έργο,  ενώ κατά το παρελθόν, μεταξύ άλλων,  διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με την ελπίδα, να κάνει πράξη το " εάν δεν στηρίξεις το σπίτι σου"...

 

Ανω - κάτω η δίκη Μπάμπη, για τη δολοφονία της Καρολάιν, που διακόπηκε εκ νέου γιά την 1η Ιουνίου

Aνω - κάτω για μια ακόμη φορά η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, λόγω της απουσίας του συνηγόρου του Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, που δεν εμφανίστηκε σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο, να τον υπερασπιστεί στην υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν, καθώς - όπως δήλωσε η συνεργάτης του - επικαλέστηκε κώλυμα, καθώς βρισκόταν σε άλλη δίκη.

Το δικαστήριο αναγκάστηκε να διακόψει εκ νέου την υπόθεση, για την 1η Ιουνίου, ωστόσο το αίτημα διακοπής προκάλεσε την έντονη αντίδραση του συνηγόρου της οικογένειας της Καρολάιν, Θανάση Χαρμάνη.

Στο δικαστήριο δημιουργήθηκε ένταση:

Πρόεδρος: Είχαμε πει για σήμερα, δεν μας είχε πει ο κ. συνήγορος για κάποιο κώλυμα. Εσείς ως συνεργάτιδα του δε μπορείτε να παρασταθείτε;

Συνεργάτιδα Παπαιωαννίδη: Όχι δεν έχω εξουσιοδότηση.

Πρόεδρος: Έχουμε δώσει δύο διακοπές, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι πρέπει να τελειώσουμε.

Πολιτική Αγωγή: Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη δική δεν το έχουμε δει σε άλλες. Χθες μίλησα με τον κ. Παπαιωαννίδη και μου είπε πως αν δεν μπορέσει να έρθει θα είναι η συνεργάτιδά του. Θα πάμε δηλαδή Σεπτέμβριο; θα πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή.

Πρόεδρος: Η συνεργάτιδά σας που είναι;

Συνεργάτιδα Παπαιωαννίδη: Σπίτι κλινήρης.

Πρόεδρος: Αν στείλουμε αστυνομικό θα τη βρούμε εκεί;

Συνεργάτιδα Παπαιωαννίδη: Ναι.

Εισαγγελέας: Να υπομνήσετε στον κ. Παπαϊωαννίδη την ανάγκη να είναι εδώ….Εξαιτίας του κωλυσιεργεί η δίκη.

Στο δικαστήριο σήμερα δεν εμφανίστηκε ούτε και ο 34χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος με έγγραφό του ενημέρωσε ότι, εξουσιοδοτεί ως συνήγορό του τη συνεργάτιδα Παπαιωαννίδη η οποία τελικά δεν μπόρεσε να παραστεί στη δίκη.

Παρέμβαση Ντογιάκου για την κατάρρευση του συστήματος της Τράπεζας Θεμάτων!

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου προκάλεσε η δεύτερη διαδοχική κατάρρευση του συστήματος της τράπεζας θεμάτων στη διάρκεια των προαγωγικών εξετάσεων στα σχολεία!

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός διαβίβασε ήδη την παραγγελία του στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Αντώνη Ελευθεριανο, ζητώντας τη συνδρομή του τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τη σε βάθος έρευνα.
Σύμφωνα με την εντολή, για τον εντοπισμό των δραστών οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προχωρήσουν ακόμα και σε κατασχέσεις ευρημάτων και άλλων στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπαιτίων.

Στόχος της παρέμβασης της εισαγγελικής αρχής είναι να κινητοποιηθούν οι αρχές για να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα που έχουν άμεση επίπτωση σε χιλιάδες μαθητές .

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Μύκονος... (ΒΙΝΤΕΟ)


 


Στο παρά πέντε των νέων εκλογών, κλείνει οριστικά η υπόθεση Novartis, για Φρουζή και Μανιαδάκη!


Στο παρά πέντε των νέων βουλευτικών εκλογών, η Δικαιοσύνη κλείνει οριστικά την υπόθεση της Novartis, με κατηγορούμενους μη πολιτικά πρόσωπα, που φέρονταν να εμπλέκονται στις καταγγελίες, γιά δωροδοκία των 10 πολιτικών προσώπων, όπως είχε προκύψει από τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων.

Συγκεκριμένα, με το υπ' αριθμόν 764 / 2023 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, οι δικαστές κατέληξαν στην απαλλαγή του πρώην ανώτατου στελέχους της Novartis Hellas Κωσταντίνου Φρουζή, του καθηγητή Νίκου Μανιαδάκη και τριών στελεχών της μητρικής Novartis.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο βούλευμα, δεν προέκυψαν στοιχεία ότι, τέλεσαν την πράξη της δωροδοκίας από κοινού κατ’ εξακολούθηση και της άμεσης συνέργειας στην παραπάνω πράξη «σε ό,τι αφορά στα 10 πολιτικά πρόσωπα που διερευνήθηκαν για την υπ’ αυτών τέλεση πράξεων παθητικής δωροδοκίας είτε ως ύποπτοι είτε ως κατηγορούμενοι, ήτοι στους:Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο διατακτικό του βουλεύματος οι δικαστές, τα πέντε πρόσωπα απαλλάσσονται από την κατηγορία δωροδοκίας των δέκα πολιτικών προσώπων.

Συγκεκριμένα οι δικαστές ζητούν «να μη γίνει κατηγορία για την πράξη της δωροδοκίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και της άμεσης συνέργειας στη δωροδοκία σε ότι αφορά στα δέκα πολιτικά πρόσωπα, που διερευνήθηκαν για παθητικής δωροδοκία, είτε ως ύποπτοι είτε ως κατηγορούμενοι, ήτοι στους: Αντώνιο Σαμάρα, Παναγιώτη Πικραμμένο, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Μάριο Σαλμά, Ιωάννη Στουρνάρα, Ευάγγελο Βενιζέλο, Γεώργιο Κουτρουμάνη, Αδωνι – Σπυριδωνα Γεωργιάδη, Δημήτριο Αβραμόπουλο και Ανδρέα Λοβέρδο»

ΑΠΟΨΕ στη "ΔΙΚΗ": Ο Κύρος Βασσάρας εφ' όλης της ύλης (BINTEO)


Η "Δίκη στο Open", στη νέα εποχή.

Το μακροβιότερο talk show, σήμερα, στις 9 το βράδυ, ζωντανά, στην υβριδική τηλεόραση του Open.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων, δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι:

Ζωντανά και αποκλειστικά στο studio ο Κύρος Βασσάρας, μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Διαιτησίας της UEFA.

Ο Έλληνας αρχιδιαιτητής στην πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη.

Μιλάει για τα εννέα χρόνια στη Ρουμανία, τη διεθνή επιτροπεία στην ελληνική διαιτησία, τις επιπτώσεις του VAR, το νέο μοντέλο ανάπτυξης/παραγωγής διαιτητών στην Ευρώπη και την επαγγελματική διαιτησία.

Ο Κύρος Βασσάρας δίνει όλες τις απαντήσεις, σε όλες τις ερωτήσεις.

Στο στούντιο, όπως κάθε Δευτέρα η Μαίρη Μπενέα, με τις "Δικογραφίες".

Τριάντα πέντε χρόνια "Δίκη", με όλο το αθλητικό παρασκήνιο.

Σήμερα, στις 9 το βράδυ, ζωντανά, στην υβριδική τηλεόραση του Open. Και σε μαγνητοσκόπηση, μετά τα μεσάνυχτα, στο Ανοιχτό Κανάλι.


Πως θα δείτε live την αποψινή "Δίκη"

Σήμερα, στις 9 το βράδυ, ζωντανά, στην υβριδική τηλεόραση του Open, η "Δίκη" https://dikisports.blogspot.com/2023/05/blog-post_895.html?m=1

Εναλλακτικά στο διαδίκτυο https://youtube.com/live/qjNIG4gTJVg?feature=share

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Ημερίδα στον Πειραιά, για το θαλάσσιο περιβάλλον και επίκαιρα θέματα ναυτικού Δικαίου (ΒΙΝΤΕΟ)

 


Ο εξαίρετος δικηγόρος και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, Ιωάννης Θ. Ηρειώτης, ανέπτυξε το θέμα: «Ρύπανση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και Ποινικές Ευθύνες».

Δείτε το βίντεο με ολόκληρη την εκδήλωση:
Στην κατάμεστη αίθουσα τελετών του «ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ, σε ατμόσφαιρα γιορτής, έγινε χτες η ημερίδα, με θέμα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, που διοργάνωσαν ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, η Ελληνική Εταιρεία Ποινικού ∆ικαίου, η Ελληνική Ένωση Ναυτικού ∆ικαίου και η Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών ∆ικηγόρων.

Η εκδήλωση, στην οποία έδωσε το παρόν - μεταξύ άλλων - και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, πλαισιώθηκε από γνωστά πρόσωπα του δικαστικού, νομικού, ακαδημαικού και ναυτικού χώρου.

Εξαιρετικοί οι έξι ομιλητές, τις εντυπώσεις ωστόσο κέρδισε ο γνωστός δικηγόρος και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, Ιωάννης Θ. Ηρειώτης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ρύπανση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και Ποινικές Ευθύνες».

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισµούς, που απηύθυναν οι:

- Ηλίας Κλάππας Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

- Ιωάννης Γιαννίδης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού ∆ικαίου, Οµότιµος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, ∆ικηγόρος

- Ιωάννης Μαρκιανός ∆ανιόλος Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου, ∆ικηγόρος

- Γρηγόριος Τιµαγένης Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ναυτιλιακών ∆ικηγόρων, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης Προεδρεύων και Συντονιστής ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Γιαννίδης, με πρώτο ομιλητή τον δικηγόρο Ιωάννη Ηρειώτη, που μίλησε γιά τη «Ρύπανση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και τις Ποινικές Ευθύνες».

Γιά την ποινική αντιµετώπιση του ναυτικού ατυχήµατος», μίλησε ο ∆ικηγόρος Χρήστος Βρούστης, ενώ σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Πολυχρόνη Περιβολάρη, επίσης ∆ικηγόρου, Αντιπροέδρου ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που μίλησε γιά τη «Μεταφόρτωση στην ανοικτή θάλασσα και τυχόν αξιόποινες πράξεις».

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, που ξεκίνησε μετά από το διάλλειμα για καφέ Προεδρεύων και Συντονιστής ήταν ο Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος της Εταιρείας ∆ικαστικών Μελετών, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού ∆ικαίου Ιωάννης Χαµηλοθώρης.

Οµιλητές ήταν ο γνωστός ∆ικηγόρος, ∆.Ν., Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου Πολυχρόνης Τσιρίδης, που μίλησε για την "αρµοδιότητα των πειραϊκών ∆ικαστηρίων επί αδικηµάτων σχετιζόµενων µε ναυτικές διαφορές».

Τη σκυτάλη των ομιλητών πήρε ο Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ και ∆ικηγόρος Ιωάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε για τη «Νοµιµοποίηση ναυτιλιακών εταιρειών για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας».

Τελευταίος μίλησε ο Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, Εποπτεύων την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ΑΑ, ∆ηµήτριος Γκύζης, με θέμα: «Εντοπισµός και παρακολούθηση πλοίου και µελών πληρώµατος για τη διακρίβωση εγκλήµατος».

Tην επιστηµονική επιµέλεια της εκδήλωσης είχε ο Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου Πολυχρόνης Τσιρίδης και δικηγόρος Πολυχρόνης Τσιρίδης, ενώ την οργανωτική Επιµέλεια: Ισµήνη Α. Ζώρζου, Σύµβουλος ∆ΣΠ, ∆ικηγόρος.
Σάββατο 27 Μαΐου 2023

Βόμβα στη Δικαιοσύνη: Ισχυρές αντιδράσεις για τις παραλείψεις δεκάδων δικαστών, προκάλεσαν την αποχώρηση της Προέδρου ΑΠ και 22 Αρεοπαγιτών από την Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων!


"Βόμβα" μεγατόνων στο εσωτερικό της Δικαιοσύνης αποτελεί η πρωτοφανής και πρωτόγνωρη, μαζική αποχώρηση, 23 Αρεοπαγιτών από την Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Μεταξύ των Ανώτατων Δικαστών, που ξαφνικά αιτήθηκαν τη διαγραφή τους από τη μεγαλύτερη δικαστική Ενωση της χώρας είναι η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου, καθώς και η Αντιπρόεδρος Ιωάννα Κλάπα!

Η αιτία της μαζικής αποχώρησης των 23 Ανώτατων Δικαστών, δεν αποτυπώθηκε επίσημα, ούτε και αιτιολογήθηκε.

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, αιτία της εσωτερικής ρήξης στη Δικαιοσύνη φέρεται ότι, αποτελούν οι πρόσφατες κρίσεις για τις προαγωγές δικαστών και εισαγγελέων, όπου για πρώτη φορά υπήρξε αριθμός - ρεκόρ 150 αρνητικών εισηγήσεων, με "θύματα" μάλιστα κορυφαίους δικαστικούς λειτουργούς.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι αντιδράσεις της πλειοψηφίας της  Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για το "πογκρόμ", όπως οι ίδιοι οι δικαστές χαρακτήρισαν τις δεκάδες παραλείψεις τους, είχαν στόχο την ηγεσία της Δικαιοσύνης, μέλη της οποία μετείχαν στον Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, που αποφάσισε ποιοί θα προαχθούν και ποιοί όχι.

Οι αντιδράσεις από το μεγαλύτερο μέρος των δικαστικού κόσμου της χώρας εστιάστηκαν επίσης στο γεγονός ότι, οι παραλειφθέντες δικαστικοί λειτουργοί, βάσει νόμου της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, στερήθηκαν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, για να επαναξιολογηθούν, καθώς απαιτείτο να έχουν δύο με τρεις θετικές ψήφους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δυνάμωσαν επικίνδυνα οι "φωνές" στο εσωτερικό της Δικαιοσύνης από δικαστικούς λειτουργούς, που είδαν να "κουρελιάζεται" ο νόμος για τις προαγωγές τους, ο οποίος ίσχυε από ετών και κατακτήθηκε με συνδικαλιστικούς αγώνες, με αποτέλεσμα να στρέφονται και κατά της συνδικαλιστικής τους ηγεσίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, οι μαζικές και πρωτοφανείς παραλείψεις δικαστών προκάλεσαν ντόμινο αντιδράσεων και από μέλη της πλειοψηφίας της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προς την ηγεσία της Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα τις αποχωρήσεις των 23 Αρεοπαγιτών από την ΕνΔΕ, μεταξύ των οποίων και της Προέδρου του Αρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου.

Η Δικαιοσύνη είναι πλέον καζάνι που βράζει...